Anlaşmalı Kurumlar

Anlaşmalı Kurumlar

Özel Sağlık Sigortaları (ÖSS)

 • ACIBADEM SİGORTA A.Ş.
 • ACNTÜRK SİGORTA A.Ş.
 • AK SİGORTA A.Ş.
 • ALLİANZ SİGORTA A.Ş.
 • ANA SİGORTA A.Ş.
 • ANADOLU SİGORTA A.Ş.
 • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA A.Ş.
 • AREX SİGORTA A.Ş.
 • AVEON SİGORTA A.Ş.
 • AXA SİGORTA A.Ş.
 • BEREKET EMEKLİLİK SİGORTA A.Ş.
 • QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA ve EMEKLİLİK A.Ş.
 • DEMİR SAĞLIK ve HAYAT A.Ş.
 • DOĞA SİGORTA A.Ş.
 • EMAA SİGORTA A.Ş.
 • EMED SİGORTA A.Ş.
 • ERGO SİGORTA A.Ş.
 • ETHİCA SİGORTA A.Ş.      
 • EUREKO SİGORTA A.Ş.
 • GENERALİ SİGORTA A.Ş.
 • GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
 • HDI SİGORTA A.Ş.
 • HEPİYİ SİGORTA A.Ş.
 • KATILIM EMEKLİLİK ve HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • MAGDEBURGER SİGORTA A.Ş.
 • MAPFRE SİGORTA A.Ş.
 • MEDİSA SİGORTA A.Ş
 • NEOVA SİGORTA A.Ş.
 • NN HAYAT ve EMEKLİLİK SİGORTA A.Ş.
 • PRİVE SİGORTA A.Ş.
 • QUİCK SİGORTA A.Ş.
 • RAY SİGORTA A.Ş.
 • SOMPO SİGORTA A.Ş.
 • TÜRKİYE KATILIM HAYAT A.Ş.
 • TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.
 • TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (GÜNEŞ, HALK, ZİRAAT SİGORTA)
 • UNİCO SİGORTA A.Ş.
 • ZURİCH SİGORTA A.Ş.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları (TSS)

 • ACIBADEM SİGORTA A.Ş.
 • ACNTURK SİGORTA A.Ş.
 • AK SİGORTA A.Ş.
 • ALLİANZ SİGORTA A.Ş.
 • ANA SİGORTA A.Ş.
 • ANADOLU SİGORTA A.Ş.
 • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA A.Ş.
 • AREX SİGORTA A.Ş.
 • AVEON SİGORTA A.Ş.
 • AXA SİGORTA A.Ş.
 • BEREKET EMEKLİLİK SİGORTA A.Ş. 
 • QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA ve EMEKLİLİK A.Ş
 • DEMİR SAĞLIK ve HAYAT A.Ş.
 • DOĞA SİGORTA A.Ş.
 • EMED SİGORTA A.Ş.
 • ERGO SİGORTA A.Ş.
 • ETHİCA SİGORTA A.Ş.      
 • EUREKO SİGORTA A.Ş.
 • GENERALİ SİGORTA A.Ş.
 • GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
 • HDI SİGORTA A.Ş.
 • HEPİYİ SİGORTA A.Ş.
 • KATILIM EMEKLİLİK ve HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • MAGDEBURGER SİGORTA A.Ş.
 • MAPFRE SİGORTA A.Ş.
 • MEDİSA SİGORTA A.Ş
 • METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • NEOVA SİGORTA A.Ş.
 • NN HAYAT ve EMEKLİLİK SİGORTA A.Ş.
 • PRİVE SİGORTA A.Ş.
 • QUİCK SİGORTA A.Ş.
 • RAY SİGORTA A.Ş.
 • SOMPO SİGORTA A.Ş.
 • TÜRKİYE KATILIM HAYAT A.Ş.
 • TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.
 • TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.(GÜNEŞ, HALK, ZİRAAT SİGORTA)
 • UNİCO SİGORTA A.Ş.
 • ZURİCH SİGORTA A.Ş.

Bankalar, Vakıflar ve Diğer Kurumlar

 • ESBANK T.A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI (Göz ameliyatları kapsam dışıdır)
 • ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI
 • ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI
 • FORTİS BANK EMEKLİ SANDIĞI VAKFI MENSUPLARI
 • ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI
 • T.C. ZİRAAT BANKASI VE HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI
 • TÜRK TELEKOM SAĞLIK ve SOSYAL YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
 • TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI
 • TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • TÜRKİYE İŞ BANKASI
 • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZ. EMEKLİ VE SAĞ. YARDIM SANDIĞI VAKFI

CGM Sağlıkta Avantajlar

 1. Medline Box Üyeleri Bireysel
 2. Medline Box Üyeleri Kurumsal
  - Groupama Emeklilik
  - Kobi Sağlık Paket Üyeleri
  - Roche Diagnastik
 3. HDI Sigorta Acil Sağlık Sigortası
 4. HDI-GS Sigorta-Galatarasay Aslan Yürek – Aslan Taraftarım Güvende
 5. Assist Line
  - Ege Sigorta
  - Demir Sigorta
 6. ACE Group Sigorta Üyeleri
 7. Care& Create ( C&C)


Anlaşmalı Kooperatifler

 • HASYA
 • ESTEL
 • DET - KO
 • EDİ - KOOP
 • GAZİ - KOOP
 • ÜN - KOOP
 • TUSKOOP
 • Yenikent İşletme Koop.
 • S.S. 150. Yıl Tüketim Koop.
 • S.S. Porselen Sgortalıları Tüketim Koop.

*CGM SAĞLIKTA AVANTAJLAR adı altında göstermiş olduğumuz 7 sigorta şirketinin üyeleri, hastemize yapmış oldukları müracatlarında sigorta kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Tedavi masrafları için sigorta şirketinden herhangi bir provizyon alınmamakta ve tüm masrafları CGM ile anlaşmış olduğumuz indirim oranları üzerinden kişi ödemektedir.

* Anlaşmalı olduğumuz kooperatiflerin üyeleri, hastanemizden almış oldukları sağlık hizmetinin tüm masrafları için 4 ' e kadar taksitlendirme imkanından yararlanmaktadırlar.

(0222) 335 03 35 7/24 bize ulaşabilirsiniz.