Hasta Hakları

Hasta Hakları

Hastalarımız aşağıda belirtilen haklara sahiptir:

 • Hizmetten Genel Olarak Faydalanma

Hastalarımız,adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir. Irk, dil, mezhep, cinsiyet felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

 • Bilgilendirme ve Bilgi isteme

Hastalarımız, hastalığının muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresini bilme,

Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ite hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri, muhtemel komplikasyonlarını öğrenme,

Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskler hakkında bilgilendirilme,

Kullanılacak ilaçların önemli özelliklerini bilme,

Sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri hakkında bilgi sahibi olma,

Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceği, ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı isteme hakkı vardır.

 • Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma, sağlık hizmeti vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirme hakkı vardır.

 • Mahremiyet

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

 • Rıza

Tıbbi müdahale sırasında isteğini engellilerin durumuna uygun bilgilendirme yapılmasına ve tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma hakkı vardır.

 • Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma hakkı vardır.

 • Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme

Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakları vardır.

 • Saygınlık Görme ve Rahatlık

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenlerden giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

 • Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma

Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın sağlık tesislerinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

 • Şikayet ve Dava Hakkı

Haklarının ihlali halinde, mevzuatın çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

 

 

HASTA OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ

 • Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılıma bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme
 • Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıktan, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçlan ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme
 • Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma
 • Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme
 • İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme
 • Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama
 • Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma

**** Bu yönetmelik 23420 sayılı Sağlık Bakanlığı hasta hakları yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmıştır.

Başvurunuz Hakkında

Aldığınız sağlık hizmeti ile ilgili olarak hasta haklarına ilişkin görüş, öneri, teşekkür, sorun çözme ve şikayet başvurularınızı buradan yapabilirsiniz. Başvurunuz öncelikle ilgili sağlık kuruluşu tarafından görülerek değerlendirmeye alınacaktır.

Başvurunuzun çözümlenememesi durumunda ya da sizin isteğiniz doğrultusunda il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Hasta Hakları Kurulu" tarafından incelenerek hasta hakkı ihlali olup olmadığına karar verilecektir.

(0222) 335 03 35 7/24 bize ulaşabilirsiniz.