Kişisel Verilerin Korunması (KVKK)

ÖZEL Ümit Sağlık Merkezi A.Ş. (Özel Ümit Hastanesi) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Özel Ümit Hastanesi tarafından verilen kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; sözlü, yazılı ya da ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla temin edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz Özel Ümit Hastanesi tarafından aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın işlenebilmektedir.

Adınız, soyadınız, T.C. numaranız, pasaport numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,

Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve diğer iletişim verileriniz,

Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz

Hastanemizi ziyaretiniz sırasında alınan kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,

Otoparkı kullanmanız durumunda araç plaka veriniz,

Müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, fax ve diğer vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,

Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz, tıbbi, teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen tüm sağlık verileriniz,

Anjio görüntüleri ve operasyon görüntüleri

Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlanması amacıyla anlaşmalı olduğumuz özel sağlık sigortası şirketleri verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

Özel Ümit Hastanesi ‘ne iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dahil diğer kişisel verileriniz ile Özel Ümit Hastanesi çalışanı olmanız durumunda hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz,

Özel Ümit Hastanesi online hizmetleriniz kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, Özel Ümit Hastanesi’nin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verileriniz;

Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,

Sağlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla analiz yapma,

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi,

 Hastanemizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,

Çalışanlarımızın eğitme ve geliştirme,

Yetkisiz ve suistimal işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

Araştırma yapılması,

·Hizmetlerin karşılığında faturalandırma yapma,

Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

İlaç temini,

Kimliğinizi teyit etme,

Hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme,

Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,

Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma,

Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme,

Hasta memnuniyetinin ölçülmesi,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,

Hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,

Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama,

Ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri amaçlarla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz,

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

Özel Hastaneler Yönetmeliği

Hasta Hakları Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Özel Ümit Hastanesi ‘ne ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem digital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, kanun ve benzeri mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla;

Özel Ümit Hastanesi

Özel sigorta şirketleri

Sosyal Güvenlik Kurumu

Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri

Nüfus Genel Müdürlüğü

Mahkemeler

Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri

Türkiye Eczacılar Birliği

Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler,

Teşhis /tedavi amacıyla medikal malzeme ve ilaç tedarikçi firmaları,

Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,

Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,

Tüketici Hakem Heyeti

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler, tayin edilen muhakkikler

dahil sağlık hizmetlerinin yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek ve yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Özel Ümit Hastanesi ‘nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirebilmesi amacı ile toplanır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

KVKK ‘nın 11.maddesi uyarınca ilgili kişiler (veri sahipleri/hizmet alanlar); kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu değişikliklerin bildirilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğratılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri Güvenliği

Özel Ümit Hastanesi, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkanlarımız dahilinde titizlikle korunmaktadır. Bu maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda https://umithastanesi.com.tr/ web adresindeki KVKK Başvuru Formunu doldurarak bilgi@umithastanesi.com.tr. mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya ıslak imza taşıyan bir dilekçe ile Özel Ümit Hastanesi Batıkent mah. Gerekli sok . No:13 adresine başvuru yapabilirsiniz.

KVKK Başvuru Formu

(0222) 335 03 35 7/24 bize ulaşabilirsiniz.